ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η επιχείρηση μας ζητά 1 υποψήφιο/α για να στελεχώσει το ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ τμημάτων Λογιστικής – Οικονομικών ή συναφών τμημάτων
  2. 4ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  3. Άριστη γνώση MS OFFICE
  4. Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους
  5. Δίπλωμα οδήγησης με την προοπτική για εκτός έδρας επαγγελματικών ταξιδίων

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο email: info@syneconomy.gr

 

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. Ιουλίου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. Ιουλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Η προθεσμία πληρωμής είναι 31/8/2018

 

Αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν.4549/2018

Α.   Κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα

«επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

. Για συναλλαγές  που αφορούν ακίνητα, κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός δύο (2) ετών  θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (έναρξη από φορολογικό έτος 2018)

Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.

Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους(μετοχές ομόλογα κλπ)  που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά

Β.   Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ(έναρξη από φορολογικό έτος 2018)

Θεωρείται τεκμήριο αγοράς:  οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.

Γ.   Μεταβίβαση τίτλων (μετοχές μερίδια κλπ)

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  (έναρξη από φορολογικό έτος 2018)

Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.

Δ.  Φορολογικός Συντελεστής για ημερομίσθιους

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (έναρξη από 14/06/2018)

Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς , διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.).

 

Ε. Συντελεστές παρακρατήσεις φόρου (διανομής)

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (έναρξη από 14/06/2018)

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με το συντελεστή της 15%.

Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο.

Τα παραπάνω ισχύουν και όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής.

Ε. Κράτη μη συνεργάσιμα (έναρξη από φορολογικό έτος 2018)

ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ (νέος ορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών)

Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους, σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, έχει εξεταστεί από τον Ο.Ο.Σ.Α. και δεν έχει χαρακτηριστεί «ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη», και τα οποία:
α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης – ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα
β) δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο.

ΕΦΚΑ: Πίστωση Τραπεζικού Λογαριασμού με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών έτους 2017

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι σήμερα 2 Αυγούστου 2018, θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων το ποσό επιστροφής που είχε προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού θα πρέπει άμεσα να τον καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr » Ηλ. Υπηρεσίες » Ατομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»)  ή να προσέλθουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών υποβάλλοντας αντίγραφο Λογαριασμού, έως 29/08/2018.

Η πίστωση των νέων Λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη μηνιαία ροή, την 31/08/2018.

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. Ιουνίου 2018 Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής  εισφορών Ε.Φ.Κ.Α. Ιουνίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Η προθεσμία πληρωμής των εισφορών του μηνός Ιουνίου 2018 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένου καθώς και της καταβολής της τρίτης δόσης εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έχει παραταθεί έως 10/8/2018.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή, ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:

www.efka.gov.gr/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες /Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ / Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ / Είσοδος / Συνέχεια στο taxisnet / Εισάγουμε τους κωδικούς taxis / Είσοδος / Εξουσιοδότηση / Εισάγουμε τον Α.Μ.Κ.Α. / Είσοδος / Συμπληρώνουμε ή διορθώνουμε προσωπικά στοιχεία / Αποθήκευση ή Συμπληρώστε αργότερα / Οικονομικές εκκρεμότητες /   Εισφορές μήνα …./201.. / Ειδοποιητήριο – Έντυπη έκδοση / Εκτύπωση

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με το γραφείο μας

 

Αρχείο

Calendar

Αυγούστου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιουλ   Σεπ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031