Εκκαθάριση εισφορών 2018 μη μισθωτών – Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.

 

Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με εμπρόθεσμη ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης την 30.8.2019.

 
Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την παραλαβή των ειδοποιητηρίων  εκκαθάρισης.

Τροποποιήσεις στην Ρύθμιση Οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Μετά τις τροποποιήσεις του Ν.4621/31-07-2019

 

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, Δόσεις
Βεβαιωμένες οφειλές στην ΑΑΔΕ (Δ.Ο.Υ. κλπ) εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2018  μπορούν  να ρυθμισθούν, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του οφειλέτη μέχρι 30/09/2019.

Με καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν έως την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή,

για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οφειλές ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις και

για τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε έως και είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις και για ειδικές οφειλές εως τριάντα έξι (36) δόσεις.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητα η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο  φορολογικό έτος το 2017.

.

Α. Φυσικά πρόσωπα:

 • Για οφειλέτες με συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση ποσού 20,00 ευρώ.
 • Για οφειλέτες με εισόδημα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό) του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, ως εξής:
 • το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή.Για τμήμα εισοδήματος :αα) από 10.000,01 έως 15.000 με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),ββ) από 15.000,01 έως 20.000 με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),γγ) από 20.000,01 έως 25.000 με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),δδ) από 25.000,01 έως 30.000 με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),εε) από 30.000,01 έως 50.000 με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),στστ) από 50.000,01 έως 75.000 με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),ζζ) από 75.000,01 έως 100.000 με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),ηη) πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).Οι παραπάνω συντελεστές μειώνονται  κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

  αα) κατά μία (1) μονάδα για ένα τέκνο,

  ββ) κατά δύο (2) μονάδες για δύο τέκνα,

  γγ) κατά τρεις (3) μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

  Το  άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές μας δίνει την.

Η ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής  διαιρούμενη με τους (12) μήνες μας δίνει την  μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής.

Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από τη διαίρεση της οφειλής με την μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε  ακέραιο αριθμό, με περιορισμό την ελάχιστη καταβολή των 30,00 ευρώ μηνιαίως.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Συνολική οφειλή 6.000,00, Συνολικό ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2017 30.000,00, προστατευόμενα μέλη (1) ένα.

Εισόδημα 30.000,00 αντιστοιχεί σε ετήσια δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής ίση με 1.200,00 ευρώ.

Μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής  ίση με 100,00 ευρώ

Πλήθος μηνιαίων δόσεων   60

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθμιση να καταβάλει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις, δικαιούται μείωση των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, βάση ποσοστού μείωσης των δόσεων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Ο αριθμός των δόσεων που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, για τα φυσικά πρόσωπα, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαοκτώ (18), με   ελάχιστη καταβολή των 30,00 ευρώ μηνιαίως.

Στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το φορολογικό έτος 2017, οι δόσεις θα είναι 120, με  ελάχιστη καταβολή των 20,00 ευρώ μηνιαίως.

 

Β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,) κατά το φορολογικό έτος 2017 μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μπορούν να  ρυθμίσουν  τις  οφειλές τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισμό της  ελάχιστης καταβολής των 20,00 ευρώ μηνιαίως.

Για τους  οφειλέτες με εισόδημα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται, ακριβώς όπως και στα φυσικά πρόσωπα εκτός τις μείωσεις των εξαρτώμενων μελών.

Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να καταβάλει την οφειλή του σε μικρότερο πλήθος δόσεων ισχύει ότι και στα φυσικά πρόσωπα.

 • Αν οι ανωτέρω οφειλέτες έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών.Γ. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

  Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους, σε έως και εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις και κατ” εξαίρεση σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, με ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση με το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισμό του της ελάχιστης καταβολής των 20,00 ευρώ μηνιαίως.

Ειδικότερα:

α. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και εικοσιτέσσερις (24) δόσεις:

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως και έξι (6) μηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,

δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις,

εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),  εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως και είκοσι δύο (22) μηνιαίες δόσεις,

β. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και τριάντα έξι (36) δόσεις:

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως και έξι (6) μηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,

δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις,

εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

στστ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),  εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις.

 

 

γ. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις:

 

 

Για οφειλέτες με συνολική βασική οφειλή, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις,

 

αα) χορηγείται απαλλαγή 100%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,


ββ) χορηγείται απαλλαγή 95% , εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις,


γγ) χορηγείται απαλλαγή  85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,


δδ) χορηγείται απαλλαγή  80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,


εε) χορηγείται απαλλαγή  75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις,


στστ) χορηγείται απαλλαγή  45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις,


ζζ) χορηγείται απαλλαγή  30%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις,


ηη) χορηγείται απαλλαγή  20%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εξήνταμία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις,


θθ) χορηγείται απαλλαγή  15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις,


ιι) χορηγείται απαλλαγή  10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.


Τα ποσοστά απαλλαγής που αναφέρονται πιο πάνω συμπεριλαμβάνουν την έκπτωσης 10% που δίνεται σε όποιον κάνει ρύθμιση


Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή,  έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους με ελάχιστη καταβολή τα 20,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες σε έως και εικοσιτέσσερις (24) και άλλες σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται ξεχωριστά για κάθε οφειλή.

Τα  νομικών προσώπων που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα οποία ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.

Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μέρους και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά υπηρεσία.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 31.12.2018 οφειλών.

 

Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
Οφειλές που υπάγονται στη  ρύθμιση, από την ημερομηνία υπαγωγής τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3%, ετησίως.

Κατ” εξαίρεση, οφειλές μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία που υπάγονται στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%).

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά
Οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.
Στη ρύθμιση μπορούν επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση η οποία είναι σε ισχύ.

Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές που έχει ευθύνη καταβολής.

Τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα για οφειλές νομικών προσώπων υπάγονται για τις οφειλές αυτές στο πρόγραμμα ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί στα νομικά πρόσωπα.
Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος μέρους υποβάλλεται ηλεκτρονικά  μέχρι την 28.6.2019.
Καταβολή πρώτης δόσης
Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ποσό προκαταβολής δηλώνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.»

 

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται,  εάν ο οφειλέτης:
Δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης

Δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ” όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της.
Δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ” όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη.

Εφ όσον υποπέσει σε παραβάσεις 1 του άρθρου 54 ή της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ” υποτροπή.

Ως υποτροπή νοείται η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης.
Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας. ,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση των ποινικών αδικημάτων ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.»
Δικαιώματα του Δημοσίου

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

Να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ” αυτού στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών.

 

Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή κατόπιν συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται καθ” όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ,η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του (εξωδικαστικού συμβιμβασμού) Ν. 4469/2017  και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του παρόντος νόμου.

Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.
Οι αλλαγές που έγιναν με το Ν.4621/31/07/2019 έχουν επισημανθεί μα υπογράμμιση.

 Αναμένουμε τις οδηγίες για την εφαρμογή των αλλαγών.

 

 

Αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Α. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, για τον κύριο και συμπληρωματικό φόρο του, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι      60.000   ευρώ, κατά    (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι      70.000   ευρώ, κατά    (27%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι       80.000  ευρώ, κατά    (25%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000   ευρώ, κατά    (20%)
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός 1.000.000 ευρώ, κατά  (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

 

Β. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ  εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

Αρχείο

Calendar

Αυγούστου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιουλ   Σεπ »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031