Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής Εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2023

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Οκτωβρίου 2023 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ)

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – e-ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΔΥΠΑ – Ε.Ένωσης κ.ά.

Διευκρινίσεις καταχώρισης και λειτουργίας – Εγκύκλιος για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την έκδοση της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 339624/2023, που υπεγράφη από την Υφυπουργό Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επήλθαν σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο λογισμικό του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.). Συγχρόνως παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης και την ομαλή λειτουργία του Μητρώου.

Οι διευκρινίσεις που περιέχονται στην εγκύκλιο εξυπηρετούν τη σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, παρέχοντας ταυτόχρονα στους εμπλεκόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες για την ευκολότερη και αποτελεσματική χρήση του Μ.Ε.Μ.Ο.

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές λογισμικού, προκειμένου να δύνανται να καταχωρούν και να αναρτούν τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα όλοι οι υπόχρεοι εισαγωγείς εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων.

Ως εκ τούτου, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καταχωρήσουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματά τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. όσοι υπόχρεοι υπάγονταν στις περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί εξάμηνη παράταση, δηλαδή για τις περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, για τις οποίες δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.) και ειδικότερα των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από τρίτες Χώρες, των οχημάτων φυσικών προσώπων προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία), των λοιπών οχημάτων του άρθρου 125 του ν. 2960/2001 (Α” 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα), αλλά και όλων των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο. και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στο νέο λογισμικό, όσοι υπόχρεοι εισαγωγείς αδυνατούσαν να προβούν σε καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο., ήτοι από την 16-01-2023 έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, πλέον οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου να καταχωρήσουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματά τους στο Μ.Ε.Μ.Ο.. Για τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για την καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο. εκκινεί δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://memo.yme.gov.gr.

Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για τη Δημιουργία, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και Υπευθύνων Τεχνιτών Αυτών, Σταθμών Οχημάτων, Λιπαντηρίων, Πλυντηρίων και Λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων Δημοσίας και Ιδιωτικής Χρήσης και Κάθε Άλλης Αναγκαίας Λεπτομέρειας

Αριθμ. 329369/2023

(ΦΕΚ Β” 6458/13-11-2023)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» για την ανάπτυξη μητρώων συνεργειών, λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (Α’ 59),
2) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),
3) του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34),
4) του ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α’ 207),
5) του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169),
6) του π.δ. 79/2004 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (Α’ 62),
7) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»,
8) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
9) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10) του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
11) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
12) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
13) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
14) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
15) της υπ’ αρ. 156/8-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410),
16) της υπ’ αρ. 56926/21-2-2023 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς» (Β’ 943).

2. Το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (MIS 5199975 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025).

3. Τη ΣΑΝΑ 171 και ειδικότερα το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ17100001 5199975 με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Την υπ’ αρ. 155129/15-05-2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση (α) δέσμευσης προϋπολογισμού, (β) διαδικασίας ανάθεσης (σύναψη προγραμματικής σύμβασης), (γ) φορέα χρηματοδότησης και (δ) αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της ΣΑΝΑ 171, ενάριθμο έργο 2023ΝΑ17100001 με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5199975 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» (ΑΔΑ: 6ΧΔ8465ΧΘΞ-ΧΔΡ).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

Την από 17/05/2023 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την εκπόνηση έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων «Συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίωνλιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων». Και επειδή κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε:

1. Η ανάγκη τροποποίησης της μεθόδου της αρχικής καταχώρησης των στοιχείων του μητρώου, με τη συμμετοχή των εκάστοτε εκμεταλλευτών και την αντίστοιχη ταυτοποίηση τους με χρήση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

2. Η ανάγκη προσαρμογής διαφόρων τεχνικών απαιτήσεων σε πιο σύγχρονα τεχνικά δεδομένα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής-Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), και αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες των λειτουργούντων:
α. Συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών,
β. σταθμών οχημάτων,
γ. πλυντηρίων οχημάτων,
δ. λιπαντηρίων οχημάτων
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων).

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των λειτουργούντων σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.

3. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των Πινάκων 2,3,4,5,6 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δύο δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, γίνεται ξεχωριστή καταχώρηση των στοιχείων της κάθε δραστηριότητας στους αντίστοιχους πίνακες του ψηφιακού μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Στην περίπτωση ύπαρξης αντλιών καυσίμων εντός σταθμών οχημάτων, αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

Άρθρο 2
Δομή Ψηφιακού Μητρώου

1. Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)].

3. Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

4. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποχρεούνται να κάνουν χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

5. Στο Ψηφιακό Μητρώο προβλέπονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή [NIS 2].

Άρθρο 3
Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου
α) «Έγκριση χρήστη»
β) «Απόρριψη χρήστη»
γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και
δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»
Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτελεστούν.

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. γα, και δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:
α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.
β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.
γ) Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.
δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.
ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.
στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:
α) Οι χρήστες της παραγράφου γα και δ του άρθρου 4 της παρούσας, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user name) και κωδικός πρόσβασης (password).
β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.

4. «Καταχώριση στοιχείων»: Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας καταχωρίζονται στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

5. «Τροποποίηση στοιχείων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

6. «Αναζήτηση στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τίτλους των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν τις εγκαταστάσεις, της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τους Πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά:
α) Όσον αφορά τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπευθύνους τεχνίτες αυτών:
– Συνολικός αριθμός συνεργείων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτικά).
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανά κατηγορία (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία δηλαδή συνήθων και βαρέων οχημάτων).
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την ειδικότητα ή τις ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.).
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων).
– Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών των συνεργείων.
– Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανάλογα με την ειδικότητά/ες τους.
– Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανά κατηγορία συνεργείων.
β) Όσον αφορά τους σταθμούς οχημάτων:
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών).
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
γ) Όσον αφορά τα πλυντήρια:
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με τα μέσα καθαρισμού (χειροκίνητα, αυτόματα).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος εξυπηρέτησης (από υπάλληλο, αυτοεξυπηρέτηση).
δ) Όσον αφορά τα λιπαντήρια:
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την κατηγορία οχημάτων (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
ε) Όσον αφορά τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων [σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων]:
– Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων αυτοκινήτων). Όλα τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρηση, αναβάθμιση, ενημέρωση, κ.λπ.). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.

9. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αυτόματη αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και χρήστες για τη λήξη των πιστοποιητικών των πεδίων:
α) 29 και 31 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών,
β) 21 και 23 του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας για τους σταθμούς οχημάτων,
γ) 19 και 21 του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας για τα πλυντήρια,
δ) 17 και 19 του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λιπαντήρια,
ε) 14 του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας για τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.

10. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».
α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.
γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτημάτων»: Όλα τα σχόλια ή τα ερωτήματα που έχουν επιβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.
δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λ.π.).
ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.

11. «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία των Πινάκων 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος της παρούσας, σε μορφή pdf ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον.

Άρθρο 4
Κατηγορίες χρηστών του μητρώου

Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:
α) «Διαχειριστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 (για να καθορίζουν τους «Συντονιστές»), καθώς και των παρ. 10(δ) (για την ανάρτηση του εγχειριδίου χρήσης) και 10(ε) του άρθρου 3 της παρούσας.
β) «Συντονιστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των «Χρηστών» της παραγράφου γα, και δ του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι «Συντονιστές» εκτελούν τις λειτουργίες των παραγράφων 1, 3, 6, 7, 10(α), 10(β), 10(γ) και 10(δ) (για την ανάρτηση της αίτησης ορισμού χρηστών και ανακοινώσεων), του άρθρου 3 της παρούσας. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων εγκαταστάσεων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως των στοιχείων αυτών.
γ) «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης»:
γα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης» έχουν τα δικαιώματα να τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Μετά από κάθε τροποποίηση καταχώρησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επικαιροποιμένη η αντίστοιχη από τις παρακάτω ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο», της παρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης:
– «Βεβαίωση Καταχώρισης συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης σταθμού οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης πλυντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 9 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 10 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος της παρούσας.
γβ) Οι εκμεταλλευτές πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ύστερα από πιστοποίηση τους μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι εκμεταλλευτές έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι εκμεταλλευτές εγγράφονται στο Ψηφιακό μητρώο μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet. Για την πρόσβαση στο μητρώο οι εκμεταλλευτές διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας ή βοηθητικής δραστηριότητας (σε περίπτωση δραστηριότητας στο πλαίσιο άλλης κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας) εξ αυτών που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
δ) «Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα»:
δα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ανωτέρω Διεύθυνση.
δβ) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 5
Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης

Καταχωρούνται τα στοιχεία της λειτουργούσας εγκατάστασης στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).
γ) Σε περίπτωση μη καταχώρησης εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης των στοιχείων του Μητρώου ή παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή ανακαλείται προσωρινά ή άδεια λειτουργίας τους ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

Άρθρο 6
Προθεσμίες-Μεταβολές

1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.

2. Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Άρθρο 7
Διαλειτουργικότητα του Μητρώου

Για την διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Μητρώου με άλλα τηρούμενα Μητρώα στη Δημόσια Διοίκηση, μπορούν να ορίζονται διαθέσιμα πεδία στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα πεδία του μητρώου που τηρούνται ήδη κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σε ψηφιακά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. notif ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τονybusiness, Ο.Π.Σ-Α.Δ.Ε.) δύνανται να αντλούνται μέσω του ανωτέρω Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 8
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και ιδίως οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 22 «Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» αυτού.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις

Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου καθορίζεται με σχετική διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών).

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. οικ. 59388/940/01-10-2020 (Β” 5407) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται με τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 11
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης οι Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Παραρτήματός της.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 2 Νοεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή:

https://www.taxheaven.gr/circulars/45254/329369-02-11-2023

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για να έχουμε απαλλαγή ΦΠΑ όταν διενεργούμε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.

 

Θα καθορίσουμε τα δικαιολογητικά σε ουσιαστικά (γενικά) για όλες τις ενδοκοινοτικές και σε ειδικά ανάλογα με τη μεταφορά των αγαθών.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ο πελάτης (αγοραστής, αποκτών) θα πρέπει να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κ-μ (κράτος-μέλος) διαφορετικό από το κράτος αναχώρησης της αποστολής της μεταφοράς των αγαθών και να τον γνωστοποιεί στον πωλητή (προμηθευτή)Ο πωλητής (προμηθευτής) επιβεβαιώνει μέσω του συστήματος VIES τον ΑΦΜ/ΦΠΑ πριν την αποστολή των αγαθών των ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη (αγοραστή) και αρχειοθετεί την εικόνα του συστήματος VIES.
 2. Ο προμηθευτής εκδίδει Δελτίο Αποστολής & τιμολόγιο για την πώληση των αγαθών με πλήρη στοιχεία έκδοσης π.χ. αριθμός μεταφορικού μέσου κ.λ.π.
 3. Ο Πωλητής (προμηθευτής) θα πρέπει να έχει γραπτή δήλωση από τον πελάτη (αγοραστή), έως δέκατη μέρα του μήνα που έπεται της παράδοσης των αγαθών (υπόδειγμα: CONFIRMATION )
 4. Φορτωτική CMR με τα στοιχεία του μεταφορέα, του πελάτη και προμηθευτή υπογεγραμμένη από τον μεταφορέα κατά την έναρξη της μεταφοράς.
 5. Φορτωτική CMR με τα στοιχεία του μεταφορέα, του πελάτη και προμηθευτή υπογεγραμμένη από τον πελάτη (αγοραστής , αποκτών) κατά την παράδοση της μεταφοράς.
 6. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το λογιστικό γραφείο.
 7. Η αξία της συναλλαγής που αναγράφεται στο τιμολόγιο θα πρέπει να κατατίθεται (εξοφλείται) σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Απόδειξη Φυσικής Μεταφοράς)

Καθιερώνονται δύο μαχητά τεκμήρια για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής μεταφοράς, και η μεταφορά αφορά δύο περιπτώσεις.

Ορισμοί:

 MH ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Είναι στοιχεία που έχουν εκδώσει δύο διαφορετικά μέρη ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και ανεξάρτητα από τον πωλητή και από τον αποκτώντα.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ:

Δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα μέρη όταν έχουν την ίδια νομική προσωπικότητα (έδρα, υποκατάστημα έστω και αν είναι σε άλλο Κ-Μ.ή να είναι συνδεδεμένα μέρη )

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1: Περιλαμβάνονται τα έγγραφα που σχετίζονται με την με την αποστολή η την μεταφορά των αγαθών υπογεγραμμένα

 1. Δελτίο παράδοσης, CMR .
 2. Φορτωτική
 3. Τιμολόγιο αερομεταφοράς
 4. Τιμολόγιο από τον μεταφορέα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2: Περιλαμβάνονται τα έγγραφα που σχετίζονται με την με την αποστολή η την μεταφορά των αγαθών υπογεγραμμένα

 1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικό με την αποστολή η τη μεταφορά των αγαθών η Τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύει την πληρωμή της μεταφοράς των αγαθών
 1. Επίσημο έγγραφο από δημόσια αρχή συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών εγγράφων με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η άφιξη των αγαθών στο Κ-Μ προορισμού.
 1. Απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από αποθηκευτή στο Κ-Μ προορισμού με την οποία επιβεβαιώνεται η αποθήκευση των αγαθών στο Κ-Μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Την μεταφορά την αναλαμβάνει ο ΠΩΛΗΤΗΣ

Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής μπορεί να αποδείξει την διενέργεια της μεταφοράς η αποστολής των αγαθών με δύο τρόπους.

Α1.Ο πωλητής θα πρέπει να έχει δύο (2) μη αντιφατικά στοιχεία της κατηγορίας1.

Α2. Ο πωλητής θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 1 και οποιαδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 2.

Β. Την μεταφορά την αναλαμβάνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής μπορεί να αποδείξει την διενέργεια της μεταφοράς η αποστολής των αγαθών όταν έχει τα κάτωθι έγγραφα

Β1. α. Ο Πωλητής θα πρέπει να έχει γραπτή δήλωση από τον αγοραστή, έως δέκατη μέρα του μήνα που έπεται της παράδοσης των αγαθών.

β. Δύο μη αντιφατικά στοιχεία της κατηγορίας 1

 Β2. α. Ο Πωλητής θα πρέπει να έχει γραπτή δήλωση από τον αγοραστή, έως δέκατη μέρα του μήνα που έπεται της παράδοσης των αγαθών

      β. Ο πωλητής θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 1 και οποιαδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 2.

Σημείωση: Όταν η μεταφορά γίνεται με ίδια μεταφορικά μέσα η μη ανεξάρτητα μέρη τότε ισχύει η ΠΟΛ 1201/1999.

γβ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

– Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

– Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό έγγραφο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παραλαμβάνοντος και να επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

– Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος – μέλος.

γγ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του αγοραστή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του παραλαμβάνοντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ιδίου ότι προτίθεται να τα μεταφέρει στο άλλο κράτος – μέλος. Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να κατέχει φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και του διαβατηρίου του παραλαμβάνοντος.

– Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του στην Ελλάδα, όσο και για τη μεταφορά του στο άλλο κράτος – μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να επιμελείται ώστε να περιέρχονται στα χέρια του, έστω και εκ των υστέρων.

– Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος – μέλος.

Αρχείο

Calendar

Νοεμβρίου 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ   Δεκ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930