Τα νέα πρόστιμα

Από 25 Ιουλίου 2016 ισχύουν νέα πρόστιμα.

Σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου,επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του Φ.Π.Α. που αποκρύβει.

Tο πρόστιμο  δεν μπορεί να είναι λιγότερο των:

250,00 για τα απλογραφικά &

500,00 για τα διπλογραφικά.

Παραδείγματα:
1.Μη έκδοση στοιχείου αξίας 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 240,00 το πρόστιμο  θα είναι

για απλογραφικά 250,00 και

για διπλογραφικά 500,00.

2.Μη έκδοση στοιχείου αξίας 2.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 480,00 το πρόστιμο θα είναι

για απλογραφικά 250,00 και

για διπλογραφικά 500,00.

3.Μη έκδοση  στοιχείου αξίας 5.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 1.200,00 το πρόστιμο θα είναι

για απλογραφικά 600,00 και

για τα διπλογραφικά 600,00.

Σε περίπτωση νέας παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο θα είναι 100% επί του φόρου και όχι κατώτερο από 500,00 για απλογραφικά και 1.000,00 για διπλογραφικά και σε κάθε επόμενη παράβαση 200% του φόρου και όχι μικρότερο των 1.000,00 για απλογραφικά και 2.000,00 για διπλογραφικά.

Σύμφωνα με την ρητή διάταξη του νόμου, τα εν λόγω πρόστιμα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου χωρίς ΦΠΑ.

Σημείωση:Η διάταξη δεν έχει ψήφισμα μέχρι σήμερα 25/7/2016 ώρα 14:00 αλλά ισχύει από 25/7/2016