Πλήρης νομική υποστήριξη

Νομικές συμβουλές

Φορολογικά Αδικήματα

Εμπορικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο

Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και δημοσίευση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες

Ίδρυση εταιρειών

Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.

Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.

Επιλογή εταιρικών σχημάτων.

Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών.

Δικαιώματα και αμοιβές (Royalties,Knowhow).

Ανακοπές – προσφυγές.

Πτώχευση εταιρειών – Άρθρο 99

Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.

Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.