Εκπροσώπηση στην Δ.Ο.Υ. ή στο Επιμελητήριο

Σύνταξη καταστατικών για έναρξη Ε.Ε, Ο.Ε., ΙΚΕ, ΑΕ σε συνεργασία με το νομικό μας τμήμα

Σύσταση αλλοδαπών εταιρειών, φορολογικών αντιπροσώπων αλλοδαπών εταιρειών, υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών κτλ