Με τον Νόμο 4997/2022 Άρθρο 9 θεσπίστηκαν κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης – Κείμενο νόμου

print

Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες, από 1ης.1.2023 μέχρι και τις 31.12.2023,μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.