Ανοικτό Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας Για Την Πρώτη Πρόσληψη Νέων Ηλικίας 18-29 Ετών – «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»

print
Μετά από την ανακοίνωση της 29ης Δεκεμβρίου 2021 για το νέο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση 108740/2021 των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, προκειμένου για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Στους ανωτέρω ωφελούμενους του προγράμματος εντάσσονται και όσοι είχαν τυχόν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία, η οποία έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Νέοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση δεν εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα.

Για το χρονικό διάστημα που οι ωφελούμενοι εντάσσονται στο παρόν, δεν μπορούν να πραγματοποιούν παράλληλα πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/1/2022 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2022.

Καταβολή της επιδότησης

1. Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για κάθε νέα σύμβαση πλήρους απασχόλησης, καταβάλλεται ως εξής:
α) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
β) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Το ποσό της επιδότησης των εξακοσίων (600) ευρώ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για κάθε νέα σύμβαση μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως, καταβάλλεται ως εξής:
α) Ποσό τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
β) Ποσό τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, για την καταβολή της επιδότησης στον νεοπροσλαμβανόμενο και στον εργοδότη εφαρμόζεται αναλογικά του χρόνου απασχόλησης και του είδους της σύμβασης (πλήρους ή μερικής) η παρ. 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.

4. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ωφελούμενου/εργαζόμενου, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 5.

Το πρόγραμμα «των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» άνοιξε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) θέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4855/2021.