Νόμος 4799/2021 – Δημοσιεύθηκε ο Νόμος για τη Μείωση Προκαταβολής Φόρου

print
1.α. Μειώνεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) το ποσοστό προκαταβολής φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.

 

β. Μειώνεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

γ. Μειώνεται σε ογδόντα τοις εκατό (80%) το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2021 και επόμενα.

 

2. Μειώνεται, σε 22% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.

 

3. Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, με εξαίρεση τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και συντάξεις.

 

Η ανωτέρω απαλλαγή επεκτείνεται και για το φορολογικό έτος 2022 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.