Ρυθμίσεις οφειλών σε Δ.Ο.Υ. που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια ρυθμίζονται σε 120 δόσεις

print
Βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, που ήταν  με την  εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, προς την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» και προς το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), , τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019,  δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν  είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.