ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 100 ΔΟΣΕΩΝ

print
Σας ενημερώνουμε ότι με την ΠΟΛ 1273/30-12-2015 που δημοσιεύτηκε στις 07/01/2016 δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την απώλεια ρύθμισης του ν.4321/2015 (100 δόσεις). Για να μη χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων οι νέες βεβαιωμένες οφειλές με προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, θα πρέπει να εξοφλούνται ή να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

i) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

ii) από 1.07.2016 μέχρι 31.12.2017 εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

iii) από 01.01.2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Από 01.01.2017 μέχρι τις 31.12.2017 η ρύθμιση χάνεται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.