Απαλλασσόμενοι υποβολής φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2014

Σας ενημερώνουμε ότι για τη χρήση 2014 δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου εφόσον αποκτούν εισόδημα.