Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ)

print

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – e-ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΔΥΠΑ – Ε.Ένωσης κ.ά.

Διευκρινίσεις καταχώρισης και λειτουργίας – Εγκύκλιος για το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Με την έκδοση της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 339624/2023, που υπεγράφη από την Υφυπουργό Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επήλθαν σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο λογισμικό του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.). Συγχρόνως παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης και την ομαλή λειτουργία του Μητρώου.

Οι διευκρινίσεις που περιέχονται στην εγκύκλιο εξυπηρετούν τη σωστή εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων, παρέχοντας ταυτόχρονα στους εμπλεκόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες για την ευκολότερη και αποτελεσματική χρήση του Μ.Ε.Μ.Ο.

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές λογισμικού, προκειμένου να δύνανται να καταχωρούν και να αναρτούν τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα όλοι οι υπόχρεοι εισαγωγείς εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων.

Ως εκ τούτου, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καταχωρήσουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματά τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. όσοι υπόχρεοι υπάγονταν στις περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί εξάμηνη παράταση, δηλαδή για τις περιπτώσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, για τις οποίες δεν υποβάλλεται η Δήλωση Άφιξης Οχημάτων (Δ.Α.Ο.) και ειδικότερα των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων που προέρχονται από τρίτες Χώρες, των οχημάτων φυσικών προσώπων προκειμένου να τελωνιστούν με τις διατάξεις απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης, λόγω μεταφοράς της συνήθους κατοικίας τους στην Ελλάδα (μετοικεσία), των λοιπών οχημάτων του άρθρου 125 του ν. 2960/2001 (Α” 265) (ενδεικτικά: ελκυστήρες, αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα), αλλά και όλων των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Μ.Ε.Μ.Ο. και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στο νέο λογισμικό, όσοι υπόχρεοι εισαγωγείς αδυνατούσαν να προβούν σε καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο., ήτοι από την 16-01-2023 έως την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, πλέον οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου να καταχωρήσουν τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματά τους στο Μ.Ε.Μ.Ο.. Για τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 και Ν3 για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για την καταχώρηση στο Μ.Ε.Μ.Ο. εκκινεί δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://memo.yme.gov.gr.