Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για τη Δημιουργία, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου Λειτουργούντων Συνεργείων και Υπευθύνων Τεχνιτών Αυτών, Σταθμών Οχημάτων, Λιπαντηρίων, Πλυντηρίων και Λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων Δημοσίας και Ιδιωτικής Χρήσης και Κάθε Άλλης Αναγκαίας Λεπτομέρειας

print
Αριθμ. 329369/2023

(ΦΕΚ Β” 6458/13-11-2023)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» για την ανάπτυξη μητρώων συνεργειών, λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (Α’ 59),
2) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),
3) του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34),
4) του ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α’ 207),
5) του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169),
6) του π.δ. 79/2004 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (Α’ 62),
7) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»,
8) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
9) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10) του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
11) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
12) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
13) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
14) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
15) της υπ’ αρ. 156/8-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410),
16) της υπ’ αρ. 56926/21-2-2023 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς» (Β’ 943).

2. Το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (MIS 5199975 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025).

3. Τη ΣΑΝΑ 171 και ειδικότερα το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ17100001 5199975 με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Την υπ’ αρ. 155129/15-05-2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση (α) δέσμευσης προϋπολογισμού, (β) διαδικασίας ανάθεσης (σύναψη προγραμματικής σύμβασης), (γ) φορέα χρηματοδότησης και (δ) αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της ΣΑΝΑ 171, ενάριθμο έργο 2023ΝΑ17100001 με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5199975 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» (ΑΔΑ: 6ΧΔ8465ΧΘΞ-ΧΔΡ).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

Την από 17/05/2023 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την εκπόνηση έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων «Συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίωνλιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων». Και επειδή κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε:

1. Η ανάγκη τροποποίησης της μεθόδου της αρχικής καταχώρησης των στοιχείων του μητρώου, με τη συμμετοχή των εκάστοτε εκμεταλλευτών και την αντίστοιχη ταυτοποίηση τους με χρήση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

2. Η ανάγκη προσαρμογής διαφόρων τεχνικών απαιτήσεων σε πιο σύγχρονα τεχνικά δεδομένα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής-Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), και αποτελείται από τους παρακάτω πίνακες των λειτουργούντων:
α. Συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών,
β. σταθμών οχημάτων,
γ. πλυντηρίων οχημάτων,
δ. λιπαντηρίων οχημάτων
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων).

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των λειτουργούντων σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.

3. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των Πινάκων 2,3,4,5,6 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των δύο δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, γίνεται ξεχωριστή καταχώρηση των στοιχείων της κάθε δραστηριότητας στους αντίστοιχους πίνακες του ψηφιακού μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων. Στην περίπτωση ύπαρξης αντλιών καυσίμων εντός σταθμών οχημάτων, αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

Άρθρο 2
Δομή Ψηφιακού Μητρώου

1. Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)].

3. Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

4. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποχρεούνται να κάνουν χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

5. Στο Ψηφιακό Μητρώο προβλέπονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή [NIS 2].

Άρθρο 3
Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου
α) «Έγκριση χρήστη»
β) «Απόρριψη χρήστη»
γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και
δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»
Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β, και γ εκτελεστούν.

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. γα, και δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:
α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.
β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.
γ) Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.
δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.
ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.
στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:
α) Οι χρήστες της παραγράφου γα και δ του άρθρου 4 της παρούσας, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user name) και κωδικός πρόσβασης (password).
β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.

4. «Καταχώριση στοιχείων»: Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας καταχωρίζονται στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

5. «Τροποποίηση στοιχείων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

6. «Αναζήτηση στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τίτλους των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν τις εγκαταστάσεις, της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τους Πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Ενδεικτικά:
α) Όσον αφορά τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπευθύνους τεχνίτες αυτών:
– Συνολικός αριθμός συνεργείων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτικά).
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανά κατηγορία (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία δηλαδή συνήθων και βαρέων οχημάτων).
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με την ειδικότητα ή τις ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.).
– Συνολικός αριθμός συνεργείων ανάλογα με τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων).
– Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών των συνεργείων.
– Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανάλογα με την ειδικότητά/ες τους.
– Συνολικός αριθμός των υπευθύνων τεχνιτών ανά κατηγορία συνεργείων.
β) Όσον αφορά τους σταθμούς οχημάτων:
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (αυτοκινήτων, βαρέων οχημάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών).
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το μέγεθος του σταθμού (μικρός, μεσαίος, μεγάλος).
– Συνολικός αριθμός σταθμών οχημάτων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένος, υπαίθριος).
γ) Όσον αφορά τα πλυντήρια:
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με την κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με τα μέσα καθαρισμού (χειροκίνητα, αυτόματα).
– Συνολικός αριθμός πλυντηρίων ανάλογα με το είδος εξυπηρέτησης (από υπάλληλο, αυτοεξυπηρέτηση).
δ) Όσον αφορά τα λιπαντήρια:
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την δυναμικότητά του (μικρή, μεσαία, μεγάλη).
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με το είδος του (στεγασμένο, ημιυπαίθριο, υπαίθριο).
– Συνολικός αριθμός λιπαντηρίων ανάλογα με την κατηγορία οχημάτων (συνήθων οχημάτων, βαρέων οχημάτων).
ε) Όσον αφορά τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων [σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) και σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων]:
– Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα ή/και ανά έτος.
– Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την θέση τους.
– Συνολικός αριθμός των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων ανάλογα με την κατηγορία τους (σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων αυτοκινήτων). Όλα τα παραπάνω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρηση, αναβάθμιση, ενημέρωση, κ.λπ.). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.

9. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αυτόματη αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και χρήστες για τη λήξη των πιστοποιητικών των πεδίων:
α) 29 και 31 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λειτουργούντα συνεργεία και τους υπεύθυνους τεχνίτες αυτών,
β) 21 και 23 του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας για τους σταθμούς οχημάτων,
γ) 19 και 21 του Πίνακα 4 του Παραρτήματος της παρούσας για τα πλυντήρια,
δ) 17 και 19 του Πίνακα 5 του Παραρτήματος της παρούσας για τα λιπαντήρια,
ε) 14 του Πίνακα 6 του Παραρτήματος της παρούσας για τις λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.

10. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».
α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.
γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτημάτων»: Όλα τα σχόλια ή τα ερωτήματα που έχουν επιβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.
δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λ.π.).
ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.

11. «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία των Πινάκων 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος της παρούσας, σε μορφή pdf ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον.

Άρθρο 4
Κατηγορίες χρηστών του μητρώου

Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:
α) «Διαχειριστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 (για να καθορίζουν τους «Συντονιστές»), καθώς και των παρ. 10(δ) (για την ανάρτηση του εγχειριδίου χρήσης) και 10(ε) του άρθρου 3 της παρούσας.
β) «Συντονιστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των «Χρηστών» της παραγράφου γα, και δ του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι «Συντονιστές» εκτελούν τις λειτουργίες των παραγράφων 1, 3, 6, 7, 10(α), 10(β), 10(γ) και 10(δ) (για την ανάρτηση της αίτησης ορισμού χρηστών και ανακοινώσεων), του άρθρου 3 της παρούσας. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων εγκαταστάσεων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως των στοιχείων αυτών.
γ) «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης»:
γα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης» έχουν τα δικαιώματα να τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους. Μετά από κάθε τροποποίηση καταχώρησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επικαιροποιμένη η αντίστοιχη από τις παρακάτω ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης στο Ψηφιακό Μητρώο», της παρ. 11 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης:
– «Βεβαίωση Καταχώρισης συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης σταθμού οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 8 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης πλυντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 9 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης λιπαντηρίου οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 10 του Παραρτήματος της παρούσας.
– «Βεβαίωση Καταχώρισης των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.», η βεβαίωση αυτή έχει την μορφή (pdf ) και περιλαμβάνει τα στοιχεία του Πίνακα 11 του Παραρτήματος της παρούσας.
γβ) Οι εκμεταλλευτές πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ύστερα από πιστοποίηση τους μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι εκμεταλλευτές έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι εκμεταλλευτές εγγράφονται στο Ψηφιακό μητρώο μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet. Για την πρόσβαση στο μητρώο οι εκμεταλλευτές διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας ή βοηθητικής δραστηριότητας (σε περίπτωση δραστηριότητας στο πλαίσιο άλλης κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας) εξ αυτών που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230).
δ) «Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα»:
δα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ανωτέρω Διεύθυνση.
δβ) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 5
Καταχώρηση στοιχείων εγκατάστασης

Καταχωρούνται τα στοιχεία της λειτουργούσας εγκατάστασης στα πεδία των Πινάκων 2, 3, 4, 5, 6 του Παραρτήματος της παρούσας ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η εισαγωγή των στοιχείων στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων των ανωτέρω Πινάκων, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).
γ) Σε περίπτωση μη καταχώρησης εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσης των στοιχείων του Μητρώου ή παροχής αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 171, 179, 187, 195 και 204 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) ή ανακαλείται προσωρινά ή άδεια λειτουργίας τους ή η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας τους και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).

Άρθρο 6
Προθεσμίες-Μεταβολές

1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.

2. Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακες 7, 8, 9, 10, 11 του Παραρτήματος, ανάλογα με την κατηγορία της εγκατάστασης).

Άρθρο 7
Διαλειτουργικότητα του Μητρώου

Για την διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Μητρώου με άλλα τηρούμενα Μητρώα στη Δημόσια Διοίκηση, μπορούν να ορίζονται διαθέσιμα πεδία στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα πεδία του μητρώου που τηρούνται ήδη κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σε ψηφιακά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. notif ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τονybusiness, Ο.Π.Σ-Α.Δ.Ε.) δύνανται να αντλούνται μέσω του ανωτέρω Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 8
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και ιδίως οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 22 «Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» αυτού.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις

Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου καθορίζεται με σχετική διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών).

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. οικ. 59388/940/01-10-2020 (Β” 5407) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται με τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 11
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης οι Πίνακες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Παραρτήματός της.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 2 Νοεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή:

https://www.taxheaven.gr/circulars/45254/329369-02-11-2023