ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

print
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για να έχουμε απαλλαγή ΦΠΑ όταν διενεργούμε ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.

 

Θα καθορίσουμε τα δικαιολογητικά σε ουσιαστικά (γενικά) για όλες τις ενδοκοινοτικές και σε ειδικά ανάλογα με τη μεταφορά των αγαθών.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (ΓΕΝΙΚΑ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ο πελάτης (αγοραστής, αποκτών) θα πρέπει να έχει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κ-μ (κράτος-μέλος) διαφορετικό από το κράτος αναχώρησης της αποστολής της μεταφοράς των αγαθών και να τον γνωστοποιεί στον πωλητή (προμηθευτή)Ο πωλητής (προμηθευτής) επιβεβαιώνει μέσω του συστήματος VIES τον ΑΦΜ/ΦΠΑ πριν την αποστολή των αγαθών των ΑΦΜ/ΦΠΑ του πελάτη (αγοραστή) και αρχειοθετεί την εικόνα του συστήματος VIES.
 2. Ο προμηθευτής εκδίδει Δελτίο Αποστολής & τιμολόγιο για την πώληση των αγαθών με πλήρη στοιχεία έκδοσης π.χ. αριθμός μεταφορικού μέσου κ.λ.π.
 3. Ο Πωλητής (προμηθευτής) θα πρέπει να έχει γραπτή δήλωση από τον πελάτη (αγοραστή), έως δέκατη μέρα του μήνα που έπεται της παράδοσης των αγαθών (υπόδειγμα: CONFIRMATION )
 4. Φορτωτική CMR με τα στοιχεία του μεταφορέα, του πελάτη και προμηθευτή υπογεγραμμένη από τον μεταφορέα κατά την έναρξη της μεταφοράς.
 5. Φορτωτική CMR με τα στοιχεία του μεταφορέα, του πελάτη και προμηθευτή υπογεγραμμένη από τον πελάτη (αγοραστής , αποκτών) κατά την παράδοση της μεταφοράς.
 6. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση υποβολής μηνιαίου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται από το λογιστικό γραφείο.
 7. Η αξία της συναλλαγής που αναγράφεται στο τιμολόγιο θα πρέπει να κατατίθεται (εξοφλείται) σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Απόδειξη Φυσικής Μεταφοράς)

Καθιερώνονται δύο μαχητά τεκμήρια για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής μεταφοράς, και η μεταφορά αφορά δύο περιπτώσεις.

Ορισμοί:

 MH ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Είναι στοιχεία που έχουν εκδώσει δύο διαφορετικά μέρη ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και ανεξάρτητα από τον πωλητή και από τον αποκτώντα.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ:

Δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα μέρη όταν έχουν την ίδια νομική προσωπικότητα (έδρα, υποκατάστημα έστω και αν είναι σε άλλο Κ-Μ.ή να είναι συνδεδεμένα μέρη )

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1: Περιλαμβάνονται τα έγγραφα που σχετίζονται με την με την αποστολή η την μεταφορά των αγαθών υπογεγραμμένα

 1. Δελτίο παράδοσης, CMR .
 2. Φορτωτική
 3. Τιμολόγιο αερομεταφοράς
 4. Τιμολόγιο από τον μεταφορέα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2: Περιλαμβάνονται τα έγγραφα που σχετίζονται με την με την αποστολή η την μεταφορά των αγαθών υπογεγραμμένα

 1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικό με την αποστολή η τη μεταφορά των αγαθών η Τραπεζικά έγγραφα που αποδεικνύει την πληρωμή της μεταφοράς των αγαθών
 1. Επίσημο έγγραφο από δημόσια αρχή συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών εγγράφων με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η άφιξη των αγαθών στο Κ-Μ προορισμού.
 1. Απόδειξη παραλαβής που εκδίδεται από αποθηκευτή στο Κ-Μ προορισμού με την οποία επιβεβαιώνεται η αποθήκευση των αγαθών στο Κ-Μ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Την μεταφορά την αναλαμβάνει ο ΠΩΛΗΤΗΣ

Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής μπορεί να αποδείξει την διενέργεια της μεταφοράς η αποστολής των αγαθών με δύο τρόπους.

Α1.Ο πωλητής θα πρέπει να έχει δύο (2) μη αντιφατικά στοιχεία της κατηγορίας1.

Α2. Ο πωλητής θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 1 και οποιαδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 2.

Β. Την μεταφορά την αναλαμβάνει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής μπορεί να αποδείξει την διενέργεια της μεταφοράς η αποστολής των αγαθών όταν έχει τα κάτωθι έγγραφα

Β1. α. Ο Πωλητής θα πρέπει να έχει γραπτή δήλωση από τον αγοραστή, έως δέκατη μέρα του μήνα που έπεται της παράδοσης των αγαθών.

β. Δύο μη αντιφατικά στοιχεία της κατηγορίας 1

 Β2. α. Ο Πωλητής θα πρέπει να έχει γραπτή δήλωση από τον αγοραστή, έως δέκατη μέρα του μήνα που έπεται της παράδοσης των αγαθών

      β. Ο πωλητής θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 1 και οποιαδήποτε μη αντιφατικό στοιχείο της κατηγορίας 2.

Σημείωση: Όταν η μεταφορά γίνεται με ίδια μεταφορικά μέσα η μη ανεξάρτητα μέρη τότε ισχύει η ΠΟΛ 1201/1999.

γβ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

– Φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

– Βεβαίωση του παραλήπτη ότι παρέλαβε τα αγαθά. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνεται είτε με υπογραφή σε συνοδευτικό έγγραφο των εμπορευμάτων, είτε στη φορτωτική, είτε σε χωριστό έγγραφο. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του παραλαμβάνοντος και να επισυνάπτεται φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

– Αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η διέλευση του αυτοκινήτου από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο παράδοσης των αγαθών στο άλλο κράτος – μέλος.

γγ) Μεταφορά με Ιδιωτικής Χρήσης μεταφορικά μέσα του αγοραστή

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται:

– Στο Δελτίο Αποστολής ή στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου του αγοραστή και υπογραφή του παραλαμβάνοντος τα αγαθά, καθώς επίσης και βεβαίωση του ιδίου ότι προτίθεται να τα μεταφέρει στο άλλο κράτος – μέλος. Επίσης, ο πωλητής θα πρέπει να κατέχει φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και του διαβατηρίου του παραλαμβάνοντος.

– Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των φορτωτικών ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς που εκδίδεται για τη μεταφορά του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, τόσο για την άφιξή του στην Ελλάδα, όσο και για τη μεταφορά του στο άλλο κράτος – μέλος, για τα οποία ο πωλητής θα πρέπει να επιμελείται ώστε να περιέρχονται στα χέρια του, έστω και εκ των υστέρων.

– Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των αποδείξεων διοδίων, τελών διέλευσης ή άλλων επιβαρύνσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της χώρας, όσο και εκτός αυτής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η άφιξη του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, καθώς και η επιστροφή του στο άλλο κράτος – μέλος.