Μετακινήσεις

print
Σας υπενθυμίζουμε ότι

 

  • Οι μετακινήσεις  για τους εργαζόμενους πραγματοποιούνται είτε  με βεβαίωση ΕΡΓΑΝΗ  είτε  από τον στότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη. και εντός δηλωθέντος ωραρίου.
  • Οι μετακινήσεις για τους  τους εργοδότες-αυτοαπασχολούμενους  πραγματοποιούνται  είτε με βεβαίωση ΕΡΓΑΝΗ  είτε από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr.  Επιπλέον θα  πρέπει υποχρεωτικά  το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας). Ειδικά οι επιστήμονες -αυατοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ , δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητας τους να φέρουν την απαιτούμενη απο το πληροφοριακό σύστημα TAXIS εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
  • Τέλος, με τις προηγούμενες βεβαιώσεις  θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν. Συνοδευτικό έγγραφο η εικόνα εκπροσώπησης της επιχείρησης.

 

Απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο επιπλέον για τα ανωτέρω είναι η αστυνομική ταυτότητα.