Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

print
ΦΕΚ B’ 1291/10.04.2020

 

1. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στην Επιδότηση των τόκων δανείων

   Λήπτες της ενίσχυσης,  είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

2. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

α. Βασική προϋπόθεση να είναι σε δραστηριότητες ΚΑΔ  που αναφέρονται στο παράρτημα V (αναλυτικά αναφέρονται οι ΚΑΔ στο τέλος)

β. Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

γ. Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020

 

3. Ποιες δαπάνες (τόκους)  καλύπτει η δράση

α.   Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων

β.  Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31/12/2019

γ.  Τα δάνεια πρέπει να έχουν χορηγηθεί πριν την 01/04/2020

δ.  Η δημόσια επιχορήγηση καλύπτει για  το διάστημα από  01/04/2020 έως 30/06/2020

 

4.Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα καταχωρηθούν στο κόμβο (www.ependyseis.gr/mis ) και ορίζεται ημερομηνία έναρξης  η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30.06.2020 και ώρα 17:00.

Σημείωση: για την επιδότηση των τόκων ισχύει ο παρακάτω πίνακας με τους ΚΑΔ

kad_epidotisi_tokon.pdf