Αλλαγές με τον Ν. 4646/12-12-2019 που αφορούν το φορολογικό έτος 2020

print
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 1. Παροχές σε είδος από Νομικά πρόσωπα(ΝΠ) προς Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ)

Θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία για τα ΦΠ

α. Η αξία  παραχώρησης ΕΙΧ βάση κλίμακας όταν η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) είναι πάνω από 17.000,00

β. Οποιαδήποτε παροχή με μορφή δανείου έγγραφη η μη, αποτιμάται με βάση της διαφοράς των τόκων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει  η καταβολή του δανείου και η επιστροφή του να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

(Προσοχή μέχρι το φορολογικό έτος 2019 ίσχυε ότι αν δεν υπήρχε σύμβαση δανείου με βεβαία ημερομηνία θεωρείτο παροχή σε είδος όλο το ποσό που  είχε αναληφθεί έστω και σαν προσωρινή διευκόλυνση).

γ. Η αγοραία αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών

δ. Η αγοραία αξία παραχώρησης κατοικίας

 

 1. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης κατά 30% για τις επιχείρησες για

α. Δαπάνες  που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά μηνιαίων η ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

β. Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού ΕΙΧ μηδενικών η χαμηλών ρύπων έως 50gCO2/km με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων 40.000,00

γ. Δαπάνη για αγορά , εγκατάσταση και λειτουργία δημόσιων προσβάσιμων σημείων φόρτωσης οχημάτων μηδενικών η χαμηλών ρύπων έως 50gCO2/km

δ. Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού αυτοκινήτου μηδενικών η χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2km με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000,00

 

 1. Η πληρωμή των ενοικίων για να αναγνωρισθεί ως δαπάνη της επιχείρησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέσω τράπεζας.

 

 1. Νέες κατηγορίες παγίων για αποσβέσεις

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων                                               με συντελεστή 25%

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km                  με συντελεστή 20%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων                                  με συντελεστή 20%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km    με συντελεστή 15%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων                                 με συντελεστή 15%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km   με συντελεστή 10%

 

 1. Φορολογία Αγροτικών Συνεταιρισμών & ομάδες παραγωγών

Νέος Συντελεστής φορολογίας 10% για τους Αγροτικών συνεταιρισμών & ομάδες παραγωγών   από 01/01/2020

 

 1. Φορολογία μερισμάτων

Για διανομή κερδών από 01/01/2020 ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων 5%

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.  τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων (τιμολόγια) ανεξάρτητα από την τρόπο έκδοσης τους.

Με απόφαση του Υ.Ο. θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες. Έναρξη εφαρμογής πιλοτικά από 01/01/2020 και υποχρεωτικά μάλλον από 01/04/2020.

 

 1. Πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα ορισθεί με απόφαση του Υ.Ο. και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές.

 

 1. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2022 η απαλλαγή της υπεραξίας των Λεωφορείων Δημοσίας χρήσης ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.

 

 1. Μείωση φόρου για δωρεές

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται σε  απόφαση του Υ.Ο., εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Υπάρχουν αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές και στην  κλίμακα  του εισοδήματος

(Εντός των ημερών θα σας ενημερώσουμε για κάθε ομάδα φορολογουμένων, την κλίμακα  τους συντελεστές και τις εκπτώσεις που ισχύουν για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2020)

 1. Έκπτωση φόρου για δαπάνες που γίνονται για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Οι δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί  σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

 1. Αναστέλλεται η υπεραξία επί των ακινήτων μέχρι 31/12/2022

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Με αίτηση του φορολογούμενου αναστέλλεται μέχρι 31/12/2022  το ΦΠΑ στην κατασκευή οικοδομών.
 2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ  13%    (Έναρξη 01/01/2020)

α.  Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, περιλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών, συσκευασμένων για τη λιανική πώληση. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901,1902,1903, 1904,1905).

β.  Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506)

γ. Είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη (Δ.Κ. Ε.Χ. 9619) και καθίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυτών (Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).

 

 1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ  6%    (Έναρξη 12/12/2019)

Τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου, των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004, καθώς και τα εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.

 

ΑΥΞΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. , Ελεγκτικά κέντρα,  & Τελωνεία κατόπιν αίτησης των οφειλετών

α. Σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις

β. Σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ  (48) μηνιαίες δόσεις

Έναρξη της ρύθμισης 01/01/2020 & αναμένεται απόφαση του Υ.Ο.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις όσες οφειλές έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση η οποία την 01/11/2019 ήταν σε ισχύ.