Αλλαγές με τον Ν. 4646/12-12-2019 που αφορούν το φορολογικό έτος 2019

print
1. Συντελεστής φορολογίας Νομικών προσώπων 24% για φορολογικό έτος 2019, εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων

2. Συντελεστής φορολογίας Πιστωτικών ιδρυμάτων 29% για φορολογικό έτος 2019.

3. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018 μειώνεται από 100% σε 95%.

4. Κράτη με προνομιακό καθεστώς είναι όταν ο συντελεστής φορολογίας είναι ίσος η κατώτερος του 60% του ελληνικού συντελεστή φορολογίας.

5. Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης τα ΕΙΧ πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα.