Ειδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων (απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α.) – αλλαγές με τον Ν. 4549/2018

print
Σύμφωνα με τον Ν.4549/2018,

  1. Δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α.  και καταβολής του φόρου υποκείμενοι, οι οποίοι, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
  2. Επίσης, δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου υποκείμενοι κατά το χρόνο έναρξης των εργασιών τους.
  3. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται :

α) στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος,
β) στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας,
γ) στην παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

  1. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 10.000,00 ο υποκείμενος στο φόρο εφαρμόζει υποχρεωτικά το κανονικό καθεστώς, αρχής γενομένης από την πράξη παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών με την οποία πραγματοποιείται η υπέρβαση του ορίου αυτού και για το σύνολο της αξίας της πράξης αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβολών.