Υποβολή δήλωσης λύσης μίσθωσης

print
Σας ενημερώνουμε ότι το taxis δίνει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλλουμε δήλωση λύσης μίσθωσης.

Η προθεσμία υποβολής της συγκεκριμένης δήλωσης είναι έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που λύεται η μίσθωση.

Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018.

Επικοινωνήστε με το το γραφείο μας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις