Δηλώσεις COVID Μαρτίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είναι σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τις Δηλώσεις COVID Μαρτίου 2021 ώστε να δηλωθούν τα μειωμένα ενοίκια.

 

Η πλατφόρμα θα είναι σε λειτουργία μέχρι τις 14 Μαΐου.

Ν. 4797/2021

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ με τον Ν.4797/2021

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Οι φορολογικές Δηλώσεις των Φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2020 θα υποβάλλονται μέχρι 27/08/2021.

Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε (8) οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Ειδικά όσοι υποβάλλουν την δήλωση εισοδήματος ΦΠ μέχρι 28/07/2021 και ο φόρος πληρωθεί εφ άπαξ μέχρι 30/07/2021 θα υπάρχει έκπτωση 3%.

2. Χωριστές δηλώσεις συζύγων

Δύναται μέχρι την 6η Μαΐου 2021, να επιλέξουν με ανέκκλητη δήλωση ο/η σύζυγος να υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση, για τη φορολογική δήλωση του 2020.

3. Ανείσπρακτα ενοίκια

Δεν συνυπολογίζονται, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, στο συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση, για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Οι φορολογικές Δηλώσεις των Νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2020 θα υποβάλλονται μέχρι 27/08/2021.

2. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε (8) οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Δεν θα καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020, οι αγρότες κανονικού καθεστώτος,. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων

 2. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Προβλέπεται και για το έτος 2021 η δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

3. Παρατείνονται, μέχρι και την 31.12.2021, οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση μέχρι 30/04/2021.

Αναστέλλεται μέχρι και την 31.12.2021, η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία είχε δοθεί παράταση. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία

4. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία

5. Τεκμήρια: Ποιοι απαλλάσσονται για το έτος 2020.

Ψηφίσθηκε  ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020, ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας(τεκμήρια), για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν εντός του 2020 από την πανδημία του COVID-19.

6. Ρύθμιση για τις αποδείξεις δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Για όσους δεν έχουν καλύψει το 30% του πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, Ψηφίσθηκε  διάταξη για ορισμένα εισοδήματα  με έκτακτο χαρακτήρα για το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, τα οποία δεν θα συνυπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις, από το οποίο προκύπτει η βάση υπολογισμού για το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΧΙ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ

 

1. Μείωση προκαταβολής στο 55% για τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μειώνεται από το 2020 σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.

2. Μείωση προκαταβολής στο 80% για τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μειώνεται, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες  η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, η προκαταβολή μειώνεται  στο 70%.

3. Μείωση φορολογικού συντελεστή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Μειώνεται, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%.

4. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Θα ισχύσει η μείωση 3% των ασφαλιστικών εισφορών και το 2022 για τον ιδιωτικό τομέα.

5. Εισφορά αλληλεγγύης το 2022

Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.

ΠΑΤΡΑ  26/04/2021

 

Γέφυρα 2 Τόκοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

υπάρχουν δύο προγράμματα επιδοτήσεων που αφορούν υφιστάμενα Δάνεια.

Βασική προϋπόθεση και στα δύο προγράμματα είναι οι επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 .

Α)   ΓΕΦΥΡΑ 2              

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ  2 είναι:
Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φθάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
Επιδότηση δόσης μέχρι και το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι και την 9η Μαΐου 2021.

Β)    ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Β΄ΦΑΣΗ 

Το πρόγραμμα καλύπτει τους συμβατικούς τόκους 3 μηνών και την αναλογούσα εισφορά του Ν.128/1975 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 μέχρι 31.03.2021 .

Το πρόγραμμα επιδότησης τόκων δεν καλύπτει:

Τόκους υπερημερίας και λοιπά έξοδα.

Τόκους δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (όλα τα υποπρογράμματα) και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid – 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων γίνεται μέχρι  και τις 7 Μαΐου 2021 στις 15:00  .

Ανάρτηση Ειδοποιητηρίων Πληρωμής ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2021

Προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής μέχρι τις 06 Μαΐου.

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Μαρτίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).

Αρχείο

Calendar

Απριλίου 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μάι »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930