Αλλαγές με τον Ν. 4646/12-12-2019 που αφορούν το φορολογικό έτος 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 1. Παροχές σε είδος από Νομικά πρόσωπα(ΝΠ) προς Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ)

Θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία για τα ΦΠ

α. Η αξία  παραχώρησης ΕΙΧ βάση κλίμακας όταν η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) είναι πάνω από 17.000,00

β. Οποιαδήποτε παροχή με μορφή δανείου έγγραφη η μη, αποτιμάται με βάση της διαφοράς των τόκων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει  η καταβολή του δανείου και η επιστροφή του να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

(Προσοχή μέχρι το φορολογικό έτος 2019 ίσχυε ότι αν δεν υπήρχε σύμβαση δανείου με βεβαία ημερομηνία θεωρείτο παροχή σε είδος όλο το ποσό που  είχε αναληφθεί έστω και σαν προσωρινή διευκόλυνση).

γ. Η αγοραία αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών

δ. Η αγοραία αξία παραχώρησης κατοικίας

 

 1. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης κατά 30% για τις επιχείρησες για

α. Δαπάνες  που πραγματοποιεί η επιχείρηση για αγορά μηνιαίων η ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

β. Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού ΕΙΧ μηδενικών η χαμηλών ρύπων έως 50gCO2/km με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων 40.000,00

γ. Δαπάνη για αγορά , εγκατάσταση και λειτουργία δημόσιων προσβάσιμων σημείων φόρτωσης οχημάτων μηδενικών η χαμηλών ρύπων έως 50gCO2/km

δ. Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού αυτοκινήτου μηδενικών η χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2km με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000,00

 

 1. Η πληρωμή των ενοικίων για να αναγνωρισθεί ως δαπάνη της επιχείρησης θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέσω τράπεζας.

 

 1. Νέες κατηγορίες παγίων για αποσβέσεις

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων                                               με συντελεστή 25%

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km                  με συντελεστή 20%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων                                  με συντελεστή 20%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km    με συντελεστή 15%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων                                 με συντελεστή 15%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/km   με συντελεστή 10%

 

 1. Φορολογία Αγροτικών Συνεταιρισμών & ομάδες παραγωγών

Νέος Συντελεστής φορολογίας 10% για τους Αγροτικών συνεταιρισμών & ομάδες παραγωγών   από 01/01/2020

 

 1. Φορολογία μερισμάτων

Για διανομή κερδών από 01/01/2020 ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων 5%

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.  τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων (τιμολόγια) ανεξάρτητα από την τρόπο έκδοσης τους.

Με απόφαση του Υ.Ο. θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες. Έναρξη εφαρμογής πιλοτικά από 01/01/2020 και υποχρεωτικά μάλλον από 01/04/2020.

 

 1. Πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικό τιμολόγιο θα ορισθεί με απόφαση του Υ.Ο. και θα χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές.

 

 1. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2022 η απαλλαγή της υπεραξίας των Λεωφορείων Δημοσίας χρήσης ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.

 

 1. Μείωση φόρου για δωρεές

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται σε  απόφαση του Υ.Ο., εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 1. Υπάρχουν αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές και στην  κλίμακα  του εισοδήματος

(Εντός των ημερών θα σας ενημερώσουμε για κάθε ομάδα φορολογουμένων, την κλίμακα  τους συντελεστές και τις εκπτώσεις που ισχύουν για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2020)

 1. Έκπτωση φόρου για δαπάνες που γίνονται για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Οι δαπάνες για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί  σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

 1. Αναστέλλεται η υπεραξία επί των ακινήτων μέχρι 31/12/2022

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Με αίτηση του φορολογούμενου αναστέλλεται μέχρι 31/12/2022  το ΦΠΑ στην κατασκευή οικοδομών.
 2. ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ  13%    (Έναρξη 01/01/2020)

α.  Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, περιλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών, συσκευασμένων για τη λιανική πώληση. Είδη ζαχαροπλαστικής (Δ.Κ. 1901,1902,1903, 1904,1905).

β.  Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυκλιστών (κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506)

γ. Είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη, από κάθε ύλη (Δ.Κ. Ε.Χ. 9619) και καθίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυτών (Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).

 

 1. ΕΙΔΗ ΜΕ ΦΠΑ  6%    (Έναρξη 12/12/2019)

Τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου, των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004, καθώς και τα εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.

 

ΑΥΞΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Δ.Ο.Υ. , Ελεγκτικά κέντρα,  & Τελωνεία κατόπιν αίτησης των οφειλετών

α. Σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις

β. Σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ  (48) μηνιαίες δόσεις

Έναρξη της ρύθμισης 01/01/2020 & αναμένεται απόφαση του Υ.Ο.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις όσες οφειλές έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση η οποία την 01/11/2019 ήταν σε ισχύ.

Αλλαγές με τον Ν. 4646/12-12-2019 που αφορούν το φορολογικό έτος 2019

1. Συντελεστής φορολογίας Νομικών προσώπων 24% για φορολογικό έτος 2019, εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων

2. Συντελεστής φορολογίας Πιστωτικών ιδρυμάτων 29% για φορολογικό έτος 2019.

3. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018 μειώνεται από 100% σε 95%.

4. Κράτη με προνομιακό καθεστώς είναι όταν ο συντελεστής φορολογίας είναι ίσος η κατώτερος του 60% του ελληνικού συντελεστή φορολογίας.

5. Εξαιρούνται από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης τα ΕΙΧ πολυτέκνων με τέσσερα τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα.

 

Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Υπηρεσία για την αγορά κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 39Α

 

Ν. 2859/2000 παραγρ.5 Αρθρου 39Α

ΓΕΝΙΚΑ

Το άρθρο 39α αφορά  τις παραδόσεις,  κινητών τηλεφώνων, κόνσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών

 1.  ¨Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας από 10 Δεκεμβρίου 2019.
 2. Η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο για τις συναλλαγές στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop).
 3. Η χρήση της  ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας εξαντλεί την ευθύνη του πωλητή σχετικά με την επιβεβαίωση της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.
 4. Επιπλέον, ο πωλητής χρησιμοποιεί την εν λόγω ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία για την επιβεβαίωση του δικαιώματος τυχόν εκπροσώπου του αγοραστή να προβεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής/ διαδικτυακής υπηρεσίας

 1. Κάτ. αρχάς ζητούμαι από την Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικά κωδικούς πρόσβασης για τις υπηρεσίες του άρθρου 39α. ο αγοραστής και ο πωλητής αντίστοιχα.
  • Ο αγοραστής αγαθού του άρθρου 39 α συμπληρώνει στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία τα βασικά στοιχεία της οντότητας και τυχόν εκπροσώπων του που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αντ. αυτού τα αγαθά .

ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 • Ο πωλητή-φυσικό κατάστημα (Πώληση με φυσική παρουσία του αγοραστή στο κατάστημα του πωλητή) κατά την εκτέλεση της συναλλαγής, οφείλει να ζητήσει από τον αγοραστή τον ΑΦΜ του, καθώς και το δελτίο ταυτότητας. Εφόσον η συναλλαγή διενεργείται από τον αγοραστή, θα πρέπει να έχουν οριστεί τα στοιχεία του ως εκπροσώπου. Εφόσον η συναλλαγή διενεργείται από εκπρόσωπο του αγοραστή, ο πωλητής υποχρεούται να ζητήσει από τον εν λόγω εκπρόσωπο το δελτίο ταυτότητας του και τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή που εκπροσωπεί.
 • Ο πωλητής καταχωρεί τα στοιχεία που ζήτησε από τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία, προκειμένου να πιστοποιήσει: α) την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης, β) τη δυνατότητα του εκπροσώπου να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή.
 • Εφόσον γίνει επιτυχής επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων, ο πωλητής καταχωρεί στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (συνολική ποσότητα αγαθών που πωλήθηκαν με εφαρμογή του άρθρου 39α, συνολική αξία των αγαθών αυτών, και αξία Φ.Π.Α., που θα προέκυπτε για τα αγαθά αυτά εάν δεν γίνονταν εφαρμογή του άρθρου 39α και η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει 9-ψήφιο μοναδικό αριθμό συναλλαγής, τον οποίο ο πωλητής αναγράφει στο σχετικό τιμολόγιο.

 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3.1  Ο πωλητής ηλεκτρονικού καταστήματος φροντίζει  ώστε στην ιστοσελίδα, που παρέχεται από το κατάστημά του για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι πεδία με τους εξής τίτλους:

«ΑΦΜ αγοραστή», «πέντε τελευταίοι χαρακτήρες ταυτότητας/ διαβατηρίου εκπροσώπου» και «αριθμός κινητού τηλεφώνου εκπροσώπου» ή/και «κωδικός μιας χρήσης εκπροσώπου». Εφόσον η συναλλαγή διενεργείται από τον αγοραστή, θα πρέπει να έχουν οριστεί τα στοιχεία του ως εκπροσώπου.

3.2  Προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του διενεργούντος την ηλεκτρονική συναλλαγή, ο πωλητής οφείλει να επιβεβαιώνει, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τον κάτοχο του κινητού τηλεφώνου. Η διαδικασία επιβεβαίωσης π.χ. μέσω αποστολής κωδικού ή κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης τελεί υπό την ευχέρεια του πωλητή. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί μιας χρήση, εφόσον σχετικό πεδίο περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.3  Μετά την επιτυχή επαλήθευση των  καταχωρηθέντων στοιχείων, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφηκε στην περίπτωση που ο πωλητής διαθέτει φυσικό κατάστημα.
.

Ενέργειες/Υποχρεώσεις  Πωλητή
4.1     Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας, ο πωλητής φέρει την ευθύνη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης, ζητώντας από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο.

 • Επιπλέον, ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του αγοραστή ώστε να αποφεύγεται η μη νόμιμη χρήση του συστήματος από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. ιδιώτες), καθώς και εάν ο αριθμός ταυτότητας που προσκομίστηκε ανήκει στον αγοραστή. Τυχόν εκπρόσωποι του αγοραστή οφείλουν να προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν τη νομιμοποίηση αυτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν εκ μέρους του αγοραστή.
  3 Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα,  να καταχωρεί μεταγενέστερα στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Κατά την καταχώριση η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία θα ελέγχει τη βασική προϋπόθεση, ο αγοραστής να ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τη δηλωθείσα χρονική στιγμή της πραγματικής συναλλαγής. Οι συναλλαγές αυτές θα μπορούν να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη δηλωθείσα χρονική στιγμή της πραγματικής συναλλαγής.
 • Ο πωλητής υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μη νόμιμης χρήσης της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας, υπό την έννοια ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητας του αγοραστή ή τυχόν εκπροσώπων του, σε συνδυασμό με τον Α.Φ.Μ. του αγοραστή, για άλλους σκοπούς, πλην της επιβεβαίωσης της ιδιότητας «αγοραστή» ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του, της επιβεβαίωσης της νομιμοποίησης του εκπροσώπου και της καταχώρισης της συναλλαγής.
 • Σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας από τον πωλητή και μη αποδοχής της συναλλαγής από τον αγοραστή, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο πωλητής.
 • Όταν μια συναλλαγή καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία, δεν μπορεί να διαγραφεί. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης, ο πωλητής μπορεί να προβεί σε τροποποίηση της αρχικής συναλλαγής εντός 2 μηνών από την ημερομηνία/ώρα έκδοσης του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής. Η διόρθωση πραγματοποιείται με την καταχώριση νέας συναλλαγής, που συσχετίζεται με την αρχική και η οποία με εμφανή και καταγεγραμμένο τρόπο επηρεάζει την ποσότητα ή τις αξίες της αρχικής συναλλαγής, έτσι ώστε το αλγεβρικό άθροισμα των δύο συναλλαγών να απεικονίζει τα ορθά μεγέθη της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής.
 • Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία, συλλέγονται από την ΑΑΔΕ αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των συναλλασσομένων για τους σκοπούς του άρθρου 39α παρ. 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης.
 • Ειδικά για την περίπτωση, όπου η πώληση πραγματοποιείται σε εκτέλεση μίας έγγραφης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή, με ευθύνη του πωλητή, ο ορισμός και ο έλεγχος στοιχείων εκπροσώπου μπορεί να παρακαμφθεί στις συναλλαγές του άρθρου 39α με σαφή παραπομπή στην ανωτέρω εμπορική συμφωνία.

  Ενέργειες/Υποχρεώσεις  Αγοραστή
 1.   Το εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις που ο αγοραστής:

5.1   δεν τηρήσει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία στο πλαίσιο ταυτοποίησης του μέσω της ηλεκτρονικής/ διαδικτυακής υπηρεσίας

5.2  δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του πωλητή, σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης του ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης, σε περίπτωση μη χρήσης της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας.

5.3   Ο αγοραστής σε περίπτωση μη αποδοχής της συναλλαγής οφείλει, εντός 4 μηνών από την ημερομηνία/ ώρα έκδοσης του παραστατικού της αρχικής συναλλαγής του πωλητή, να ενημερώσει σχετικά, με κάθε πρόσφορο μέσο ή με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας, τον πωλητή.
Με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό την πλήρη γνώση του.

Ειδοποιήσεις / Αποστολή Μηνυμάτων
Σε ημερήσια βάση, θα αποστέλλεται στη γραμματοθυρίδα του TAXISnet του αγοραστή, του πωλητή και του εκπροσώπου, ειδικό μήνυμα με τις ημερήσιες νέες συναλλαγές ή τροποποιήσεις αρχικών συναλλαγών αγαθών που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 39α. Το μήνυμα θα καλύπτει το σύνολο των συναλλαγών, είτε έχουν γίνει σε φυσικό είτε σε ηλεκτρονικό κατάστημα

 

Αρχείο

Calendar

Δεκεμβρίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοε   Ιαν »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031