Λειτουργία γραφείου τον μήνα Αύγουστο

Αγαπητοί μας πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας θα παραμείνει κλειστό τα Σάββατα του Αυγούστου και την Παρασκευή 16/8/2019

Καλές διακοπές!

 

Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας και αποζημίωσης απόλυσης

Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων κατατίθενται σε λογαριασμούς των μισθωτών.

  1. Εάν δεν καταβληθούν οι αποδοχές των εργαζομένων, σε λογαριασμούς των μισθωτών, αναφέροντας για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά, τότε θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Σ.ΕΠ.Ε.

Παράδειγμα: Όταν η επιχείρηση καταβάλλει τη μισθοδοσία του Αυγούστου 2019 στην αιτιολογία του καταθετηρίου θα πρέπει να αναφέρει : «Μισθοδοσία μηνός 8/2019».

  1. Εάν δεν καταβληθεί η αποζημίωση απόλυσής, σε λογαριασμό του  μισθωτού, τότε θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Σ.ΕΠ.Ε.

Σημείωση: Όταν αναφέρουμε λογαριασμό μισθωτού  εννοείται:

α. Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι.

β. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,
γ. Η χρήση τραπεζικής επιταγής,
δ. Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού».

Προσφορά εργασίας

Η επιχείρηση  μας ζητά  υποψήφιες/ους  για να στελεχώσουν το τμήμα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της επιχείρησης   για τα γραφεία της Πάτρας και της Κάτω Αχαΐας .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ τμημάτων Λογιστικής-Οικονομικών ή συναφών τμημάτων.
  • 2ετή προϋπηρεσία την τελευταία τριετία τουλάχιστον.
  • Άριστη γνώση MS OFFICE
  • Ολοκληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους.

 

Η αποστολή των βιογραφικών να γίνει στο παρακάτω mail     info@syneconomy.gr

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 10.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-66 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Την Τετάρτη 10/7/2019 ξεκινούν οι αιτήσεις.

 

 

 Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

 Δικαιούχοι και προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Οι δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει:
α. να είναι ηλικίας 18-66 ετών,

β. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ),

γ. να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο,

δ. να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα οι δυνητικά δικαιούχοι δύνανται:

αα. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής, ( έναρξη μετά την 4/7/2019 και μέχρι 3/7/2020)

ββ. είτε να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα,

ε. σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας να την έχουν διακόψει έως 31.12.2011.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

στ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

ζ. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

 Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: α) Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), β) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), για τους ομόρρυθμους εταίρους, γ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), δ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ή ε) Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του ν. 4430/2016.
     Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

α. επαγγέλματα που απαιτούν ειδική διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων (ενδεικτικά: συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές),

β. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, γ. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις και
τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια,

δ. επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται / θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και με την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: Franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),

ε. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή,

στ. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας,
ζ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1),

η. όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ,

θ. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα,

ι. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης

1. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

2. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) για ατομικούς επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000 €) / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία μας. 

Διοργάνωση σεμιναρίων απο Εμπορικό Σύλλογο Κάτω Αχαϊας

O Εμπορικός Σύλλογος Κάτω Αχαΐας διοργανώνει σεμινάριο που απευθύνεται σε εργαζόμενους και επιδοτείτε από τον ΟΑΕΔ με 200 ευρώ. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τον Σεπτέμβριο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα για έναν μήνα περίπου στην Κάτω Αχαΐα.

Η ατζέντα των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει θέματα στις πωλήσεις, επικοινωνία, προωθητικές ενέργειες στις πωλήσεις και γλώσσα σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εμπορικό Σύλλογο Κάτω Αχαΐας  τηλ:6974291036

Αρχείο

Calendar

Ιουλίου 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιουν   Αυγ »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031