Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

   Ο Ν.4492/17 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και το Ν.4587/24/12/2018 νομοθετεί κάποιους ορισμούς.

 

 Α) Ποιος είναι«Παραγωγός»:

     Παραγωγός είναι :

  • Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράγει νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
  • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και οι αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των μελών τους.
  • Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

 

Β) Ποιος είναι«Έμπορος»:

    Έμπορος  είναι :

 

  1. Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α ΄89),
  2. Oι αγροτικοί συνεταιρισμοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα μη μελών τους.

 

Γ) Τι θεωρείται «Εμπορική Συναλλαγή»:

    Εμπορική Συναλλαγή   είναι :

 

Kάθε συναλλαγή μεταξύ παραγωγών και εμπόρων, η οποία οδηγεί στην παράδο-

ση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων έναντι τιμήματος

.

Δ) Τι θεωρείται «Οφειλόμενο Ποσό»:

    Οφειλόμενο Ποσό  είναι :

 

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέσα στην προθεσμία πληρωμής του άρθρου 2,

συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιμολόγιο, αφαιρούμενων των ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί του αναφερόμενου στο τιμολόγιο οφειλόμενου ποσού.

 

 

Ε) Ποια είναι τα Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα»:

    Τα Νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα  είναι :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠίνακας προϊόντων του Κεφαλαίου Α’
Ντομάτες
Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα
Κράμβες, κουνουπίδια, μπρόκολα, ραπανάκια, λάχανα
Μαρούλια, ραδίκια
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια
Αγγούρια
Πιπεριές
Μπιζέλια
Φασόλια
Κουκιά
Πατάτες
Γλυκοπατάτες
Μανιτάρια
Καρποί με κέλυφος
Μπανάνες
Σύκα
Αχλάδια
Εσπεριδοειδή
Σταφύλια
Πεπόνια, καρπούζια
Μήλα, αχλάδια, ακτινίδια και κυδώνια
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, ρόδια
Κρέατα βοοειδών
Κρέατα πουλερικών
Κρέατα κονίκλων
Κρέατα χοιροειδών
Κρέατα προβατοειδών, αιγοειδών
Γάλα νωπό
Βασιλικός πολτός
Αλιεύματα
Αυγά πουλερικών με τσόφλι
Σαλιγκάρια

 

Φέτα

Τυριά         

Γιαούρτια

Αλλαντικά       

 

 

 

Υποχρεώσεις από την «Εμπορική Συναλλαγή»

Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του.

Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με την παραπάνω διάταξη είναι άκυρη.

 

Υποχρεώσεις Παραγωγών  από την «Εμπορική Συναλλαγή»

 

Α. Ο παραγωγός

 

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναπτύσσεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία»..
Ο παραγωγός αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία:
.-Τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα,
.- τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής,  δηλαδή το οφειλόμενο ποσό.

 

Κυρώσεις  από την μη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων .

 

Α. Για τον έμπορο

 

  1. Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει την συναλλαγή εντός 60 ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου.
  2. Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει την συναλλαγή εντός 60 ημερών, για δεύτερη φορά του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου.
  3. Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει την συναλλαγή εντός 60 ημερών, για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (50%) της αξίας του τιμολογίου.

 

Οι κυρώσεις για τις παραπάνω διατάξεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

 

Β. Για τον Παραγωγό

 

  1. Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει στην ψηφιακή υπηρεσία τα ηλεκτρονικά στοιχεία, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.

 

Οι κυρώσεις  επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται:
α) η διαδικασία των ελέγχων,
β) οι προθεσμίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των στοιχείων και την ενημέρωση της ψηφιακής υπηρεσίας.
γ) η διαδικασία ανάρτησης στοιχείων στην ψηφιακή υπηρεσία και ειδικότερα θέματα σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτήν,
δ) ο τρόπος λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες τήρησης της ψηφιακής υπηρεσίας και επεξεργασίας των στοιχείων.

ε) η διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα ψηφιακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

 

Σημείωση : Μέχρι 03/01/2019 δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ημερομηνία έναρξης των ανωτέρω διατάξεων 01/01/2018